HORN  Sprawozdanie / 2005 r.  
 

Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2005

I. Część ogólna
 
Ilość osób w rejestrze Klubu: - 65
W tym ze stopniem:
Kapitana jachtowego - 1
Jachtowego Sternika Morskiego - 3
Sternika Jachtowego - 21
Żeglarza Jachtowego - 26
Ilość nowo uzyskanych stopni żeglarskich w 2005 r.
Jachtowego Sternika Morskiego - 1
Sternika Jachtowego - 8
Żeglarza Jachtowego - 2
 
Skład Władz Klubu:
1. Zarząd Klubu:
- komandor - Marcin Banach
- v-ce komandor Klubu - Adam Rogaliński
- sekretarz - skarbnik - Ewa Rogalińska
 
2.Komisja Rewizyjna
- Przewodniczący - Marcin Żarnowiec
- Członek - Krzysztof Reszke
- Członek - Emil Misztal
 
Walne Zebranie Klubu - wg. załącznika nr 2.
Posiedzenia Zarządu Klubu - wg. załącznika nr 1.
 
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej - nie odbywały się. Pierwsze spotkanie - kontrolne odbędzie się w 2006 r. jako kontrola dokumentów, finansów oraz realizacji celów działalności Klubu.
 
Założone cele na rok 2005
- organizacja kilku imprez żeglarskich na zalewie w Cedzynie,
- podnoszenie kwalifikacji członków Klubu
- spowodowanie posiadania własnej kadry skiperów i instruktorów
- rozpoczęcie tworzenia własnej sprzętowej bazy szkoleniowej
- pomoc w organizacji szeregu imprez promocyjnych i turystycznych związanych z żeglarstwem
 
Założeniem głównym dla określenia celów było pozyskanie własnych kadr potrzebnych przy dalszych działaniach Klubu oraz integracja środowiska żeglarskiego poprzez udział Klubu w organizacji wszystkich ważnych imprez, patronowanie wielu imprezom oraz włączanie osób spoza Klubu do organizacji i przeprowadzenia wielu działań inicjowanych przez Klub.
 
II. Szczegóły działalności
 
1.Imprezy dla innych środowisk przedstawiające walory żeglarstwa oraz sportów wodnych:
- biwak dla 8 Kieleckiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych pod hasłem "Żeglarstwo oknem do Europy",
- spotkanie poobozowe 8 Kieleckiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych z wykorzystaniem elementów żeglarskich i wodniackich,
- rajd integracyjny dla klas I Liceum Katolickiego im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach,
- regaty otwarcia sezonu dla kieleckiego środowiska żeglarskiego z udziałem gości z innych okręgów żeglarskich,
- wsparcie organizacyjne, techniczne i kadrowe III regat o Puchar Prezesa Klubu Żeglarskiego PTTK "Mewa" z Kielc,
- wsparcie organizacyjne, techniczne i kadrowe imprezy dla środowiska akademickiego: "IV Górskie Regaty o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego będącego jednocześnie IV Akademickimi Amatorskimi Mistrzostwami Okręgu w Klasie Omega,
- organizacja wycieczki dla Szkoły Podstawowej w Kowali gm. Sitkówka-Nowiny z prezentacją żeglarstwa,
- integracyjne zawody żeglarskie dla środowiska żeglarzy i sympatyków żeglarstwa w oparciu o załogi rejsów w Chorwacji "Chorwacja 2005",
- wsparcie techniczne, organizacyjne i kadrowe regat o puchar prezesa Klubu Zalew Kielce w klasie Optymist,
- regaty zakończenia sezonu dla kieleckiego środowiska żeglarskiego
 
2.Imprezy Klubowe:
- regaty "bez skiperów" pod nadzorem, o charakterze szkoleniowym
- spotkanie szantowe "podsumowanie sezonu letniego"
- regaty ekstremalne
 
3.Działalność śródroczna
- zajęcia z prac bosmańskich - praktyczna nauka prac bosmańskich,
- organizacja zaplecza oraz prace nad własnym sprzętem żeglarskim.
 
4.Szkolenia zorganizowane
- współudział w organizacji szkolenia dla własnych kadr skiperów Klubu - na stopień sternika jachtowego. Szkolenie rozpoczęło 10 osób, 8 osób brało udział w szkoleniu manewrowym, 8 osób uzyskało w wyniku szkolenia stopień Sternika Jachtowego uprawniający do samodzielnego prowadzenia jachtów żaglowych o powierzchni ożaglowania do 40 m2 na wszystkich wodach świata w pasie do 20 mil morskich od brzegu.
- "poniedziałki żeglarskie" - szkolenie śródroczne dla środowiska żeglarskiego, różnorodna tematyka gromadzi od kilku do kilkudziesięciu osób na każdych zajęciach,
- "konferencja bezpieczeństwa" - dyskusja/ szkolenie w zakresie bezpiecznego żeglowania warunkach ekstremalnych, udział wzięło ok. 25 osób z różnych środowisk żeglarskich,
- udział członka Klubu w rocznej sesji egzaminu teoretycznego na stopień Jachtowego Sternika Morskiego. Sesja została zakończona pełnym sukcesem i uzyskaniem ww. stopnia.
 
5.Wsparcie organizacyjne i organizacja morskich rejsów żeglarskich
- "Chorwacja 2005" - rejs stażowy dla kilkudziesięciu osób z różnych środowisk żeglarskich, promujący żeglarstwo turystyczne na morzach południowych,
- "Bergen 2005" - rejs szkoleniowo - stażowy po Morzu Północnym z zawinięciem do portów Niemiec, Wielkiej Brytanii i Norwegii. Największa impreza żeglarska Klubu pod względem organizacyjnym i technicznym, na trudnym akwenie, z zaliczonym ponad 1000 mil morskich żeglugi,
- "Manewrówka 2005" - rejs stażowo - szkoleniowy na zatoce gdańskiej. Szkolenie manewrowe wraz z egzaminem teoretycznym i praktycznym na stopień sternika jachtowego.
 
III. Współpraca z innymi środowiskami
 
1.Kieleckie środowiska wodniackie:
- 8 Kielecki Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych,
- Klub Żeglarski PTTK "Mewa",
- Stowarzyszenie Żeglarsko - Szantowe "Gejtawy",
- 33 Kielecka Drużyna Harcerska "Pasat",
- Uczniowski Klub Sportowy "Zalew Kielce",
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Zarząd Wojewódzki w Kielcach,
- Sekcja Żeglarska AZS Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
 
2.Środowiska wodniackie spoza Kielc:
- Klub Turystyki Wodnej PTTK "Rejsy" Warszawa,
- Centralna Komisja Egzaminacyjna Polskiego Związku Żeglarskiego,
- Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski,
- Tarnobrzeski Okręgowy Związek Żeglarski,
- Klub Żeglarski "Kotwica" Tarnobrzeg
 
3.Instytucje:
- Urząd Miasta Kielc,
- Urząd Gminy Górno,
- Świętokrzyski Urząd Wojewódzki,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jachowej koło Kielc.
 
IV. Podsumowanie
 
W roku 2005 Klub działalność Klubu skupiała się na pozyskaniu kadry, podwyższeniu poziomu wiedzy u członków Klubu oraz na działalność na rzecz innych środowisk. W miarę możliwości członkowie Klubu włączali się do organizacji niemal każdej imprezy żeglarskiej, jaka była organizowana na terenie regionu. Znaczący postęp w zakresie pozyskania własnych kadr oraz sprawdzenie się formuł organizacyjnych szkoleń żeglarskich na stopień Sternika Jachtowego oraz śródrocznych szkoleń dla wszystkich chętnych pozwoliła na realizację założonych celów.

 
 
Niniejsze sprawozdanie przyjął Zarząd Klubu w dniu 24-03-2006 r.
 
 
Za Zarząd
V-ce Komandor Klubu
(-)
Adam Rogaliński
 
 
 
 

# Sprawozdanie / 2005 r. KM"HORN"