STATUT

KLUBU MORSKIEGO

"HORN"

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Klub Morski "HORN", zwane dalej Klubem, działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej,
 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Siedziba Klubu znajduje się w Kielcach.
 2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Do realizacji swoich celów Klub może podejmować działania poza granicami państwa z zachowaniem obowiązujących tam przepisów.

§ 3.

 1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach i rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Przedmiot działalności gospodarczej określa Zarząd w drodze uchwały.
 3. W przypadku podjęcia przez Klub działalności gospodarczej – co dopuszcza niniejszy statut – działalność gospodarcza będzie miała jedynie charakter dodatkowy w stosunku do działalności statutowej, której celem nadrzędnym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 4. Dochody z działalności gospodarczej Klubu służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

§ 4.

Klub może posiadać własne barwy, logo i odznaki oraz używać pieczęci.

§ 5.

 1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Klub do prowadzenia określonych zadań może zatrudniać pracowników, w tym członków Klubu.

§ 6.

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

Klub jako organizacja pożytku publicznego:

 1. posiada statutowy, kolegialny organ kontroli i nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywanych czynności kontrolnych i nadzoru, przy czym członkowie organów kontroli i nadzoru:
  • nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
 2. nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej "bliskimi osobami";
 3. nie przekazuje majątku organizacji na rzecz członków organizacji, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na zasadach preferencyjnych;
 4. nie zezwala na wykorzystywanie majątku organizacji na rzecz członków organizacji, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów organizacji;
 5. nie zezwala na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8.

Celem Klubu jest:

 1. popularyzowanie żeglarstwa i sportów motorowodnych, ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa morskiego;
 2. upowszechnianie wiedzy marynistycznej;
 3. działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 4. działalność kulturalno – oświatowa;
 5. propagowanie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki;
 6. propagowanie sportu wyczynowego;
 7. propagowanie działalności wychowawczej, kształtowanie wzorców społecznych w zakresie rekreacji, turystyki, sportu i ochrony środowiska;
 8. prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa, w tym ratownictwa wodnego;
 9. propagowanie wiedzy w zakresie sportów motorowodnych;
 10. propagowanie bezpieczeństwa nad wodą, w tym zapobieganie wypadkom nad wodą;
 11. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.

§ 9

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. tworzenie warunków dla zaspokajania i rozszerzania zainteresowań członków Klubu i osób zainteresowanych oraz umożliwienie im uczestnictwa we wszelkich formach działalności związanych ze sportem, turystyką i rekreacją;
 2. organizowanie i uprawianie żeglarstwa, a w szczególności żeglarstwa morskiego;
 3. propagowanie różnych dyscyplin sportowych, w tym także nie związanych z żeglarstwem poprzez organizację i współudział we wszelkich imprezach sportowych i ratowniczych;
 4. propagowanie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki poprzez czynny udział w działaniach o charakterze sportowo – turystycznym i kulturalno – oświatowym;
 5. organizowanie szkoleń, kursów i spotkań informacyjnych związanych ze sportem, turystyką, ratownictwem, ochroną środowiska, a także z pokrewnymi dziedzinami;
 6. organizowanie i udział w regatach, imprezach marynistycznych, akcjach oraz kampaniach społecznych, plenerach, pokazach, aukcjach, imprezach sportowych, edukacyjnych i kulturalnych;
 7. organizowanie różnych form działalności ratowniczej, turystycznej, sportowej i kulturalnej, a także form rekreacji oraz wypoczynku i bezpieczeństwa nad wodą;
 8. uczestniczenie w programach pomocowych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych umożliwiających pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu lub realizację celów statutowych;
 9. współpracę z władzami samorządowymi gminy, powiatu, województwa, władzami rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami, których działalność wiąże się z celami Klubu;
 10. wydawanie książek, czasopism, broszur i materiałów informacyjnych związanych z celami Klubu a także działalność informacyjna za pomocą środków masowego przekazu;
 11. współdziałanie z instytucjami administracyjnymi, gospodarczymi, oświatowymi i społecznymi w zakresie działalności statutowej.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która złoży pisemną deklarację. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem Honorowym może być każda osoba fizyczna, która jest szczególnie zasłużona dla Klubu.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji, zaopiniowanej pozytywnie przez dwóch członków Klubu z min. 3-letnim stażem.
 5. Nowo przyjęty członek Klubu winien dokonać wpłaty wpisowego i pierwszej składki członkowskiej w ciągu 30 dni od daty podjęcia przez Zarząd decyzji o przyjęciu w poczet członków Klubu. W przypadku nie dokonania opłaty w ww. terminie członkostwo w Klubie ustaje automatycznie.
 6. Nowo przyjęty członek Klubu nabywa pełnie praw i obowiązków po dokonaniu wpłaty wpisowego i składki członkowskiej.

§ 13

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  • czynnego i biernego prawa wyborczego,
  • zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Klubu,
  • uczestniczenia we wszelkich wydarzeniach organizowanych przez Klub,
  • reprezentowania Klubu na spotkaniach środowiskowych, zawodach, imprezach sportowych, konferencjach, szkoleniach, spotkaniach ogólnokrajowych i międzynarodowych,
  • korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu Klubu zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i na uzgodnionych warunkach,
  • korzystania z innych przywilejów wynikających ze statutu i uchwał władz Klubu.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  • aktywnego realizowania celów statutowych Klubu,
  • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
  • regularnego opłacania składek w terminie do końca marca bieżącego roku i innych świadczeń na rzecz Klubu,
  • strzeżenia godności członka Klubu poprzez przestrzeganie norm etycznych i obyczajowych, a także dbanie o mienie Klubu,
  • samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji przez udział w kursach w zakresie żeglarstwa i dziedzin pokrewnych.

§ 14

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego określonego w §13, pkt 1a, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki członka zwyczajnego.

§ 15

 1. Godność Członka Honorowego Klubu nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub członków Klubu na okres 4 lat. W przypadku nie przedłużenia członkostwa podczas walnego zebrania, wygasa ono automatycznie.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka wspierającego, z wyjątkiem obowiązku określonego w § 13, pkt 2c.

§ 16

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  • śmierci członka Klubu lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok,
  • wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu;
  • rozwiązania Klubu.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. d, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY KLUBU

§ 15.

1. Władzami Klubu są: Walne Zebranie, Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wybieralnych władz Klubu trwa do najbliższego Walnego Zebrania Wyborczego.

§ 16.

1. Uchwały wszystkich władz Klubu z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie, większością głosów obecnych członków władz Klubu.

2. Uchwały Walnego Zebrania w zakresie zmian w Statucie klubu lub samorozwiązania zapadają większością bezwzględną w pierwszym i większością zwykłą w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, w drugim terminie, z zastrzeżeniem ust.3.

3. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos prowadzącego Zebranie odpowiednich władz Klubu.

§ 17.

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd klubu z zastrzeżeniem § 19:

a) wyborcze - nie rzadziej niż co 4 lata,

b) sprawozdawcze - nie rzadziej niż co 2 lata,

c) nadzwyczajne - w zależności od potrzeb.

2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd klubu i podaje do wiadomości członkom Klubu nie później niż 21 dni przed terminem zebrania.

§ 18.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą klubu. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalanie kierunków działania Klubu,

2. Wybór Komandora Klubu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

4. Uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej,

5. Ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,

6. Dokonywanie zmian w Statucie,

7. Rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Klubu,

8. Nadawanie godności członków honorowych Klubu,

9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,

10. Podejmowanie innych uchwał na wniosek członków lub Zarządu Klubu.

§ 19.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami w związku, z którymi zostało zwołane:

a) przez Zarząd klubu,

b) na wniosek komisji rewizyjnej,

c) na żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków,

d) na polecenie Organu rejestrowego.

2. Zarząd Klubu ustala miejsce i termin nadzwyczajnego Walnego Zebrania, które powinno być zwołane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.

§ 20.

1. Zarząd klubu składa się z trzech do sześciu osób.

2. W skład Zarządu wchodzą: Komandor, v-ce Komandor oraz w zależności od potrzeb: skarbnik - sekretarz, bosman, członkowie.

3. Składanie oświadczeń woli w imieniu Klubu dokonuje co najmniej 2 członków zarządu.

§ 21.

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

2. Kierowanie pracą Klubu,

3. Uchwalanie budżetu Klubu i zarządzanie jego funduszami,

4. Przygotowanie Walnych zebrań i regulaminów wewnętrznych,

5. Podział obowiązków dla członków Klubu,

6. Załatwianie wszelkich spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej,

7. Przyjmowanie w poczet członków Klubu, skreślanie z listy członków Klubu lub stwierdzenie ustania członkowstwa w Klubie.

§ 22.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

2. W okresie między zebraniami Zarządu, działalnością Klubu kieruje komandor.

§ 23.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym klubu. Składa się z trzech do pięciu osób: Przewodniczącego, sekretarza i członków komisji.

§ 24.

Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.

§ 25.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. Prowadzenie raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu,

2. Przedstawianie Zarządowi Klubu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Klubu,

3. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnego Zebrania oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 26.

W razie zmniejszenia się liczby członków organów klubu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V - Postanowienia końcowe

§ 27.

Fundusze Klubu składają się z:

- wpływów z działalności statutowej,

- dotacji celowych, darowizn,

- wpływów z użytkowania posiadanego sprzętu,

- wpisowego i składek członków Klubu.

§ 28.

Do składania oświadczeń w sprawie praw i obowiązków majątkowych i finansowych są uprawnieni łącznie dwóch członków Zarządu oraz w określonym przez Zarząd zakresie inne upełnomocnione osoby.

§ 29.

1. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich i wpisowego.

2. Z opłacania składek oraz wpisowego może zwolnić Zarząd klubu osoby szczególnie zasłużone dla Klubu.

3. Z opłacania składek oraz wpisowego może zwolnić Zarząd klubu osoby posiadające wysokie uprawnienia żeglarskie, wodniackie lub trenerskie, a także uprawnienia w zakresie turystyki i rekreacji.

4. Środki pochodzące od osób, które dokonały wpłaty wpisowego i składek członkowskich, a nie były zobowiązane do ich wpłacania, są traktowane jako darowizna na rzecz klubu.

Statut Klubu Morskiego HORN