STATUT

KLUBU MORSKIEGO

"HORN"

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Klub Morski "HORN", zwane dalej Klubem, działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej,
 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Siedziba Klubu znajduje się w Kielcach.
 2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Do realizacji swoich celów Klub może podejmować działania poza granicami państwa z zachowaniem obowiązujących tam przepisów.

§ 3.

 1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach i rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Przedmiot działalności gospodarczej określa Zarząd w drodze uchwały.
 3. W przypadku podjęcia przez Klub działalności gospodarczej – co dopuszcza niniejszy statut – działalność gospodarcza będzie miała jedynie charakter dodatkowy w stosunku do działalności statutowej, której celem nadrzędnym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 4. Dochody z działalności gospodarczej Klubu służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

§ 4.

Klub może posiadać własne barwy, logo i odznaki oraz używać pieczęci.

§ 5.

 1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Klub do prowadzenia określonych zadań może zatrudniać pracowników, w tym członków Klubu.

§ 6.

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

Klub jako organizacja pożytku publicznego:

 1. posiada statutowy, kolegialny organ kontroli i nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywanych czynności kontrolnych i nadzoru, przy czym członkowie organów kontroli i nadzoru:
  • nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
 2. nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej "bliskimi osobami";
 3. nie przekazuje majątku organizacji na rzecz członków organizacji, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na zasadach preferencyjnych;
 4. nie zezwala na wykorzystywanie majątku organizacji na rzecz członków organizacji, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów organizacji;
 5. nie zezwala na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8.

Celem Klubu jest:

 1. popularyzowanie żeglarstwa i sportów motorowodnych, ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa morskiego;
 2. upowszechnianie wiedzy marynistycznej;
 3. działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 4. działalność kulturalno – oświatowa;
 5. propagowanie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki;
 6. propagowanie sportu wyczynowego;
 7. propagowanie działalności wychowawczej, kształtowanie wzorców społecznych w zakresie rekreacji, turystyki, sportu i ochrony środowiska;
 8. prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa, w tym ratownictwa wodnego;
 9. propagowanie wiedzy w zakresie sportów motorowodnych;
 10. propagowanie bezpieczeństwa nad wodą, w tym zapobieganie wypadkom nad wodą;
 11. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.

§ 9

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. tworzenie warunków dla zaspokajania i rozszerzania zainteresowań członków Klubu i osób zainteresowanych oraz umożliwienie im uczestnictwa we wszelkich formach działalności związanych ze sportem, turystyką i rekreacją;
 2. organizowanie i uprawianie żeglarstwa, a w szczególności żeglarstwa morskiego;
 3. propagowanie różnych dyscyplin sportowych, w tym także nie związanych z żeglarstwem poprzez organizację i współudział we wszelkich imprezach sportowych i ratowniczych;
 4. propagowanie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki poprzez czynny udział w działaniach o charakterze sportowo – turystycznym i kulturalno – oświatowym;
 5. organizowanie szkoleń, kursów i spotkań informacyjnych związanych ze sportem, turystyką, ratownictwem, ochroną środowiska, a także z pokrewnymi dziedzinami;
 6. organizowanie i udział w regatach, imprezach marynistycznych, akcjach oraz kampaniach społecznych, plenerach, pokazach, aukcjach, imprezach sportowych, edukacyjnych i kulturalnych;
 7. organizowanie różnych form działalności ratowniczej, turystycznej, sportowej i kulturalnej, a także form rekreacji oraz wypoczynku i bezpieczeństwa nad wodą;
 8. uczestniczenie w programach pomocowych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych umożliwiających pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu lub realizację celów statutowych;
 9. współpracę z władzami samorządowymi gminy, powiatu, województwa, władzami rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami, których działalność wiąże się z celami Klubu;
 10. wydawanie książek, czasopism, broszur i materiałów informacyjnych związanych z celami Klubu a także działalność informacyjna za pomocą środków masowego przekazu;
 11. współdziałanie z instytucjami administracyjnymi, gospodarczymi, oświatowymi i społecznymi w zakresie działalności statutowej.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która złoży pisemną deklarację. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem Honorowym może być każda osoba fizyczna, która jest szczególnie zasłużona dla Klubu.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji, zaopiniowanej pozytywnie przez dwóch członków Klubu z min. 3-letnim stażem.
 5. Nowo przyjęty członek Klubu winien dokonać wpłaty wpisowego i pierwszej składki członkowskiej w ciągu 30 dni od daty podjęcia przez Zarząd decyzji o przyjęciu w poczet członków Klubu. W przypadku nie dokonania opłaty w ww. terminie członkostwo w Klubie ustaje automatycznie.
 6. Nowo przyjęty członek Klubu nabywa pełnie praw i obowiązków po dokonaniu wpłaty wpisowego i składki członkowskiej.

§ 13

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  • czynnego i biernego prawa wyborczego,
  • zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Klubu,
  • uczestniczenia we wszelkich wydarzeniach organizowanych przez Klub,
  • reprezentowania Klubu na spotkaniach środowiskowych, zawodach, imprezach sportowych, konferencjach, szkoleniach, spotkaniach ogólnokrajowych i międzynarodowych,
  • korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu Klubu zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i na uzgodnionych warunkach,
  • korzystania z innych przywilejów wynikających ze statutu i uchwał władz Klubu.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  • aktywnego realizowania celów statutowych Klubu,
  • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
  • regularnego opłacania składek w terminie do końca marca bieżącego roku i innych świadczeń na rzecz Klubu,
  • strzeżenia godności członka Klubu poprzez przestrzeganie norm etycznych i obyczajowych, a także dbanie o mienie Klubu,
  • samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji przez udział w kursach w zakresie żeglarstwa i dziedzin pokrewnych.

§ 14

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego określonego w §13, pkt 1a, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki członka zwyczajnego.

§ 15

 1. Godność Członka Honorowego Klubu nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub członków Klubu na okres 4 lat. W przypadku nie przedłużenia członkostwa podczas walnego zebrania, wygasa ono automatycznie.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka wspierającego, z wyjątkiem obowiązku określonego w § 13, pkt 2c.

§ 16

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  • - dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  • - śmierci członka Klubu lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  • - nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok,
  • - wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu;
  • - rozwiązania Klubu.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. d, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY KLUBU

§ 17.

 1. Władzami Klubu są:
  • Walne Zebranie,
  • Zarząd Klubu,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wybieralnych władz Klubu trwa do najbliższego Walnego Zebrania Wyborczego, nie dłużej jednak niż 4 lata.

§ 18.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, uzupełnienie składu osobowego władz może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 19.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  • - z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • - z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§ 20.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się nie rzadziej niż co dwa lata.
 3. Wyborcze Walne Zebranie członków zwołuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata.
 4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,
  • na wniosek organu rejestrowego.
 6. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 5 pkt. b, c i d.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Zarząd wraz z zawiadomieniem o planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członku winien przedstawić proponowany plan obrad wraz z projektami uchwał.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie, większością głosów obecnych członków Klubu.
 9. Uchwały Walnego Zebrania w zakresie zmian w Statucie Klubu lub samorozwiązania zapadają większością bezwzględną w pierwszym i większością zwykłą w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, w drugim terminie.
 10. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos prowadzącego Walne Zebranie Członków Klubu.
 11. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
 12. Uchwały dotyczące składu wybieralnych władz Klubu przeprowadza się w sposób tajny.
 13. Członek Klubu w przypadku braku możliwości głosowania osobistego na Walnym Zebraniu Członków może również oddać głos przez przedstawiciela, któremu udzieli pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno w szczególności zawierać: dane osoby umocowanej poprzez określenie jej imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru dowodu osobistego, wskazanie terminu i miejsca Walnego Zebrania Członków, którego głosowanie dotyczy. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Klubu.

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie kierunków i sposobów działania Klubu,
 3. uchwalanie regulaminów władz Klubu,
 4. wybór Komandora i członków Zarządu Klubu oraz ich odwołanie,
 5. wybór członków Komisji Rewizyjnej Klubu,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich, i wpisowego,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu przez Zarząd,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 10. rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Klubu,
 11. nadawanie godności członków honorowych Klubu,
 12. podejmowanie innych Uchwał, zgodnych z niniejszym statutem,
 13. walne zgromadzenie może nadać medale honorowe, dyplomy za zasługi i inne, dla osób szczególnie zasłużonych dla klubu. Osobami tymi mogą być członkowie klubu, osoby z zewnątrz lub organizacje zasłużone dla klubu. Zasady wybierania kandydatów do wyróżnień ustala Zarząd uchwałą.

ZARZĄD

§ 22.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Klub na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 6 członków, w tym Komandora, Wice Komandora oraz w zależności od potrzeb Bosmana, Skarbnika, Sekretarza i członka Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. W umowach pomiędzy Klubem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Klub reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej, wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym oświadczeń majątkowych, uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie i w porozumieniu.

§ 23.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
 2. ustalanie budżetu Klubu;
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu;
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku oraz w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków;
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków;
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 8. opracowanie regulaminu Zarządu Klubu;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 24.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia.
 4. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 25.

 1. kontrolowanie przynajmniej raz na rok, całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i działalności Zarządu Klubu;
 2. występowanie do Zarządu i członków z wnioskami z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
 3. występowanie z wnioskiem na Walnym Zebraniu Członków o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
 4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
 5. opracowywanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 26.

 1. Majątek Klubu tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie realizacji celów Klubu.
 2. Dochody Klubu pochodzą ze:
  • - składek członkowskich i wpisowego,
  • - darowizn i spadków,
  • - subwencji i dotacji osób prawnych,
  • - dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  • - dochodów z własnej działalności,
  • - dochodów z działalności odpłatnej,
  • - dochodów z działalności gospodarczej.
 3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

 1. Środki pochodzące od osób, które dokonały wpłaty wpisowego i składek członkowskich, a nie były zobowiązane do ich wpłacania, są traktowane jako darowizna na rzecz Klubu.