SEA CLUB "HORN"

Statute

written in polish

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie: Klub Morski "HORN", zwane dalej Klubem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o charakterze pożytku publicznego, mającym na celu rozwijanie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych, a także szeroko pojętej turystyki i rekreacji.

§ 2.

Siedziba klubu znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów Klub może podejmować działania poza granicami państwa.

§ 3.

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej oraz w oparciu o niniejszy Statut.

§ 4.

Klub może należeć do Polskiego Związku Żeglarskiego i innych krajowych i międzynarodowych organizacji lub związków sportowych.

§ 5.

Klub może posiadać własne barwy i odznaki oraz używać pieczęci.

§ 6.

Czas trwania działalności Klubu jest nieograniczony.

§ 6a.

Klub jako organizacja pożytku publicznego:

 1. Posiada statutowy, kolegialny organ kontroli i nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywanych czynności kontrolnych i nadzoru, przy czym członkowie organów kontroli i Nadzoru:

  - nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

  - nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 2. Nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej "bliskimi osobami",

 3. Nie przekazuje majątku organizacji na rzecz członków organizacji, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na zasadach preferencyjnych,

 4. Nie zezwala na wykorzystywanie majątku organizacji na rzecz członków organizacji, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów organizacji,

 5. Nie zezwala na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział II - Cele działania i sposoby ich realizacji

§ 7.

Celem działania Klubu jest:

 1. Popularyzacja żeglarstwa ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa morskiego,
 2. Upowszechnienie wiedzy marynistycznej,
 3. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 4. Działalność kulturalno - oświatowa,
 5. Czynny udział w życiu kulturalnym, sportowym i gospodarczym kraju,
 6. Propagowanie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki,
 7. Propagowanie sportu wyczynowego,
 8. Propagowanie działalności wychowawczej, kształtowanie wzorców społecznych w zakresie rekreacji, turystyki, sportu i ochrony środowiska.

§ 8.

Cele wymienione w par. 7 są realizowane poprzez:

 1. Tworzenie warunków dla zaspokajania i rozszerzania zainteresowań żeglarzy oraz umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich formach działalności związanych ze sportem, turystyką i rekreacją,
 2. Organizowanie i uprawianie żeglarstwa, a w szczególności żeglarstwa morskiego,
 3. Propagowanie innych dyscyplin sportowych, w tym także nie związanych z żeglarstwem, poprzez organizację i współudział we wszelkich imprezach sportowych,
 4. Propagowanie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki, poprzez czynny udział członków Klubu w działaniach o charakterze sportowo - turystycznym i kulturalno - oświatowym,
 5. Współdziałanie z Okręgowymi Związkami Żeglarskimi i innymi organizacjami,
 6. Organizowanie szkoleń, kursów i spotkań informacyjnych związanych ze sportem i turystyką, ochroną środowiska, a także z pokrewnymi dziedzinami,
 7. Współdziałanie z instytucjami administracyjnymi, gospodarczymi, oświatowymi i społecznymi w zakresie działalności statutowej,
 8. Udział w regatach, w miarę możliwości Klubu.

Rozdział III - Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§ 9.

 1. Członkami klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Klubu dzielą się na:
  • a) członków zwyczajnych,
  • b) członków honorowych,
  • c) członków wspierających.

§ 10.

 1. Członkami Klubu mogą być zarówno pełnoletnie osoby fizyczne, jak i młodzież od 10 roku życia - za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających Klubu następuje na podstawie deklaracj i przyjętej przez Zarząd Klubu, a zaopiniowanej przez co najmniej dwóch pełnoprawnych członków Klubu.
 3. Członkami honorowymi mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Klubu lub żeglarstwa, jak również innych dziedzin związanych z działalnością Klubu.
 4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu.
 5. Nowo przyjętych członków Klubu obowiązuje wpłata wpisowego.
 6. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, która ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach Klubu, zgłaszać do Władz Klubu wnioski i brać udział w imprezach organizowanych przez Klub.
 7. Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.
 8. Godność Członka Honorowego ustaje samoczynnie po okresie 4 lat od jej nadania, jeśli nie zostanie w tym czasie odnowiona przez Walne Zgromadzenie.

§ 11.

Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

 1. Uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem stanowiącym,
 2. Brać udział w imprezach organizowanych przez Klub,
 3. Reprezentować Klub na sejmikach żeglarskich i zawodach sportowych,
 4. Używać odznak i barw klubowych,
 5. Korzystać ze sprzętu będącego w dyspozycji Klubu, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i stosownie do jego przeznaczenia,
 6. Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.

§ 12.

Do obowiązków członka Klubu należy:

 1. Udzielanie Klubowi pomocy w realizacji jego działań statutowych,
 2. Regularne opłacanie składek członkowskich do końca czerwca za rok bieżący,
 3. Opłacenie wpisowego w ciągu miesiąca po przyjęciu do Klubu, wraz z roczną składką członkowską, która w przypadku wstąpienia do klubu w pierwszym półroczu zaliczana jest za bieżący rok, a w przypadku wstąpienia do klubu w drugim półroczu zaliczana jest za następny rok,
 4. Przestrzeganie regulaminów i przepisów żeglarskich, postępowanie zgodnie z etyką żeglarską, troska o powierzony sprzęt i ochrona środowiska naturalnego,
 5. Samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez udział w kursach w zakresie żeglarstwa i dziedzin pokrewnych,
 6. Branie udziału w działaniach statutowych klubu,
 7. Przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Klubu.

§ 13.

Członkowi honorowemu przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego.

§ 14.

Członkostwo w Klubie wygasa wskutek:

 1. Zgłoszonego na piśmie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób wniosku o wykreślenie go z rejestru członków klubu,
 2. Skreślenia z rejestru zgodnie z decyzją Zarządu Klubu. Od decyzji tej służy odwołanie poprzez Zarząd Klubu do Walnego Zebrania Klubu, którego uchwała jest ostateczna,
 3. Utraty praw publicznych na podstawie prawomocnego wyroku sądu,
 4. Śmierci,
 5. Rozwiązania Klubu.

Rozdział IV - Władze Klubu

§ 15.

 1. Władzami Klubu są: Walne Zebranie, Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wybieralnych władz Klubu trwa do najbliższego Walnego Zebrania Wyborczego.

§ 16.

 1. Uchwały wszystkich władz Klubu z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie, większością głosów obecnych członków władz Klubu.
 2. Uchwały Walnego Zebrania w zakresie zmian w Statucie klubu lub samorozwiązania zapadają większością bezwzględną w pierwszym i większością zwykłą w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, w drugim terminie, z zastrzeżeniem ust.3.
 3. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos prowadzącego Zebranie odpowiednich władz Klubu.

§ 17.

 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd klubu z zastrzeżeniem § 19:
  • a) wyborcze - nie rzadziej niż co 4 lata,
  • b) sprawozdawcze - nie rzadziej niż co 2 lata,
  • c) nadzwyczajne - w zależności od potrzeb.
 2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd klubu i podaje do wiadomości członkom Klubu nie później niż 21 dni przed terminem zebrania.

§ 18.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą klubu. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie kierunków działania Klubu,
 2. Wybór Komandora Klubu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
 4. Uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej,
 5. Ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
 6. Dokonywanie zmian w Statucie,
 7. Rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Klubu,
 8. Nadawanie godności członków honorowych Klubu,
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
 10. Podejmowanie innych uchwał na wniosek członków lub Zarządu Klubu.

§ 19.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami w związku, z którymi zostało zwołane:
  • a) przez Zarząd klubu,
  • b) na wniosek komisji rewizyjnej,
  • c) na żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków,
  • d) na polecenie Organu rejestrowego.
 2. Zarząd Klubu ustala miejsce i termin nadzwyczajnego Walnego Zebrania, które powinno być zwołane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.

§ 20.

 1. Zarząd klubu składa się z trzech do sześciu osób.
 2. W skład Zarządu wchodzą: Komandor, v-ce Komandor oraz w zależności od potrzeb: skarbnik - sekretarz, bosman, członkowie.
 3. Składanie oświadczeń woli w imieniu Klubu dokonuje co najmniej 2 członków zarządu.

§ 21.

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 2. Kierowanie pracą Klubu,
 3. Uchwalanie budżetu Klubu i zarządzanie jego funduszami,
 4. Przygotowanie Walnych zebrań i regulaminów wewnętrznych,
 5. Podział obowiązków dla członków Klubu,
 6. Załatwianie wszelkich spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej,
 7. Przyjmowanie w poczet członków Klubu, skreślanie z listy członków Klubu lub stwierdzenie ustania członkowstwa w Klubie.

§ 22.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 2. W okresie między zebraniami Zarządu, działalnością Klubu kieruje komandor.

§ 23.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym klubu. Składa się z trzech do pięciu osób: Przewodniczącego, sekretarza i członków komisji.

§ 24.

Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.

§ 25.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Prowadzenie raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu,
 2. Przedstawianie Zarządowi Klubu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Klubu,
 3. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnego Zebrania oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 26.

W razie zmniejszenia się liczby członków organów klubu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V - postanowienia końcowe

§ 27.

Fundusze Klubu składają się z:

 • - wpływów z działalności statutowej,
 • - dotacji celowych, darowizn,
 • - wpływów z użytkowania posiadanego sprzętu,
 • - wpisowego i składek członków Klubu.

§ 28.

Do składania oświadczeń w sprawie praw i obowiązków majątkowych i finansowych są uprawnieni łącznie dwóch członków Zarządu oraz w określonym przez Zarząd zakresie inne upełnomocnione osoby.

§ 29.

 1. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich i wpisowego.
 2. Z opłacania składek oraz wpisowego może zwolnić Zarząd klubu osoby szczególnie zasłużone dla Klubu.
 3. Z opłacania składek oraz wpisowego może zwolnić Zarząd klubu osoby posiadające wysokie uprawnienia żeglarskie, wodniackie lub trenerskie, a także uprawnienia w zakresie turystyki i rekreacji.
 4. Środki pochodzące od osób, które dokonały wpłaty wpisowego i składek członkowskich, a nie były zobowiązane do ich wpłacania, są traktowane jako darowizna na rzecz klubu.

Sea Club HORN Statute